1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
23.11.2012

Centrum pro onkologii hlavy a krku a beze lební

Schváleno Č.j.: PRO-390/2000 dne 25.8.2000

Náplní činnosti Centra pro onkologii hlavy a krku a beze lební při Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole je komplexní péče pro onkologicky nemocné v oblasti hlavy a krku, zahrnující nejen diagnostiku a léčbu pacientů, ale i jejich rehabilitaci spojenou s rekonstrukční a protetickou následnou péčí. Probíhá formou multidisciplinární spolupráce mezi hraničními obory spolu se zaváděním novinek v diagnostice i léčbě onkologicky nemocných (diagnostika - CT, MRI, PET /Klinika zobrazovacích metod/, neurochirurgie - baze lební, plastická chirurgie - rekonstrukce, čelistní chirurgie - stomatologie, oční chirurgie, chirurgie horního mediastina).

Rovněž zde probíhá odborná edukace zájemců z řad lékařů v uvedené problematice v rámci samostatných školení i v rámci postgraduálního studia IPVZ.

Podrobné informace

Nádory hlavy a krku jsou typickým onemocněním vyžadujícím multidisciplinární spolupráci. Na jeho etiologii se podílí, celá řada faktorů v jejichž popředí stojí abusus alkoholu, nikotinu, stravovací zvyklosti apod. Velký rozvoj zejména v možnostech diagnostiky zažívá sledování biologických, imunologických a genetických faktorů. Zjišťování těchto faktorů má však význam pouze u velice časných stádií onemocnění, mnohdy v této době klinicky ještě nedetekovatelných. V našich podmínkách stále přichází velké množství pacientů s rozsáhlými pokročilými tumory. Jejich jedinou nadějí je mnohdy jen komplexní onkologická léčba, jejíž součástí bývá i rozsáhlý výkon, odstraňující nejen nádor, ale i celý nádorem postižený orgán případně jeho okolí /např. totální laryngektomie, parciální resekce dolní čelisti, resekce horní čelisti někdy spojená s exenterací orbity, v případech nádorů šířících se pod lební bazí či do baze i neurochirurgický výkon/. Většina z těchto operací má za následek poškození nebo úplné vyřazení funkce uvedeného orgánu a často je spojená s velkým kosmetickým defektem. K funkčnímu poškození se tak přidává i stigmatizace psychickým traumatem.

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN Motol, provádíme každý rok asi 900 operací pro onkologická onemocnění. Z tohoto počtu je asi třetina spojená s větší či menší mutilací pacienta a je nutný vhodný rekonstrukční výkon. Mezi nejčastěji prováděné rekonstrukční výkony patří rekonstrukce mandibuly po mandibulotomii, využití myopektorálního laloku k uzávěru píštělí po operacích na jícnu, využití jejunálního laloku v rekonstrukci polykacích cest nebo laloku předloktí v rekonstrukci stěny dutiny ústní nebo jazyka. Rekonstrukční část těchto operací bývá prováděna ve spolupráci s prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. a dalšími lékaři III. Chirurgické kliniky 1. LF UK (odběr mikrovaskulárních laloků, rekonstrukce polykacích a dýchacích cest apod.).

Již delší dobu se na klinice zajímáme o problematiku chirurgie baze lební. V posledním letech se klinika začala na tuto oblast, zejména problematiku nádorů baze lební, orientovat stále více. Došlo k rozšíření týmu o špičkového neurochirurga prof. MUDr. Eduarda Zvěřinu, DrSc. a díky jeho spolupráci s naší klinikou získané zkušenosti převzal as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Vznikla užší spolupráce se stomatochirugem doc. MUDr. Pavlem Hankem z II. Stomatologické kliniky 1. LF UK, oftalmology prim. MUDr. Pavlem Diblíkem a MUDr. Pavlem Pochopem, rozvinula se spolupráce s oddělením plastické chirurgie doc. MUDr. Kozákem. Centrum slouží pro řešení obzvláště komplikovaných případů onkologicky nemocných. Ve spolupráci s neurochirurgem provádí náročné operace stojící na pomezí otolaryngologie a neurochirurgie.

Vzhledem k umístění centra v bezprostřední blízkosti dětské onkologie a dětské ORL kliniky je případně možná i těsná spolupráce u komplikovaných dětských onkologických pacientů a to jak po stránce konzultační, tak i diagnostické a terapeutické.

Kvalitní komplexní onkologickou péči doplňuje i ta skutečnost, že na klinice v současnosti pracuje lékař erudovaný nejen v otolaryngologii, ale též v klinické onkologii. Klinika je tak schopna nabídnout pacientovi volbu skutečně optimální léčebné modality v oblasti hlavy a krku. Tento fakt je podtržen dobrou spoluprácí se špičkově vybaveným radioterapeutickým oddělením FN Motol.

Na klinice v současnosti také funguje „Centrum pro rehabilitaci po totální laryngektomii", jehož činnost úzce navazuje na spolupráci s onkologickým centrem.

Prakticky všichni pacienti jsou na klinice dispenzarizováni. Většina z nich po delší dobu než pět let. Z toho vyplývá i možnost včasného záchytu případné recidivy či duplicity nádoru v oblasti hlavy a krku, které jsou asi 4x častější než u onkologicky zdravých pacientů.

Pro lepší informovanost odborné veřejnosti je organizována řada samostatných školících akcí jak samostatně tak i v rámci postgraduálního studia IPVZ. Pro laickou veřejnost jsou připravovány informační materiály o problematice výše uvedeného onemocnění. V neposlední řadě se snažíme vytvořit preventivní opatření umožňující předcházet onkologickým onemocněním a jejich včasnou diagnostiku.

počet zobrazení: 8740 poslední aktualizace: 23.11.2012
Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.